Specification ของรถยนต์ที่เป็นรางวัลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจาก version ล่าสุดที่ออกในปีที่เคเนทจัดงานมอบรางวัล เคเนทอาจเปิดให้สมาชิกที่ได้รับสิทธิ์ร่วมกันลงคะแนนเสียง เพื่อเลือกข้อกำหนดของรางวัล ภายใต้กรอบที่กำหนดไว้ โดยไม่มีการลดมูลค่าของรางวัลในกองทุนรถยนต์ของเคเนท

พิธีมอบรางวัลจะเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมใหญ่ประจำปี ในปีที่กองทุนรถยนต์มีมูลค่าถึง รถยนต์ที่เป็นรางวัลจะนำไปจอดให้สมาชิกได้ชมในงานด้วย

ผู้ที่มีแต้มรางวัลสูงสุด 20 อันดับแรกจะได้รับเชิญเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองร่วมกับคณะผู้บริหารของเคเนท การคัดเลือกจะกระทำโดยจับสลากออก ทีละ 1 คน จนเหลือคนสุดท้าย ซึ่งจะเป็นผู้โชคดีได้รับมอบรางวัลรถยนต์เพียงผู้เดียว เคเนทจะมอบกุญแจรถให้ผู้โชคดีขับกลับบ้านด้วยตัวเอง ในกรณีที่ผู้โชคดีไม่สามารถขับกลับได้เอง เคเนทจะจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ที่จะนำรถไปส่งให้ถึงบ้าน

สมาชิกที่ได้รับรางวัลรถยนต์ไปแล้วจะไม่มีสิทธิ์ได้รับซ้ำอีก (รหัสสมาชิกเดิมไม่สามารถรับรางวัลซ้ำได้)